Algemene voorwaarden Academie Werkend Leren

Artikel 1. Inschrijving en annulering

1.1 De inschrijving voor de Gepersonaliseerde Leerroute van Academie Werkend Leren vindt uitsluitend plaats door middel een getekende offerte voor het nulmetingstraject.
1.2 De inschrijving is definitief indien akkoord wordt gegaan met de offerte, inschrijving- en betalingsvoorwaarden.
1.3 De annuleringsregeling voor individuele leerroute is als volgt:

 1. Annulering dient schriftelijk te gebeuren per mail (emaildatum is annuleringsdatum).
 2. Annulering kan kosteloos mits dit geschiedt voordat begeleidingstijd is geïnvesteerd door de begeleider.
 3. Indien een kandidaat niet aan het nulmetingstraject begint, maar er wel al een intake heeft plaatsgevonden, betaalt de kandidaat de kosten voor intake ad € 200,-.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Academie Werkend Leren is onderdeel van Onderwijs.pro Opleidingen BV en valt onder de handelsnaam Onderwijs.pro BV. Onderwijs.pro Opleidingen BV staat ingeschreven bij het CRKBO en is derhalve vrijgesteld van btw-heffing. Facturen worden verstuurd vanuit Academie Werkend Leren.
2.2 De kosten van het traject worden in de offerte vastgelegd.
2.3 Na ondertekening van de offerte, wordt een factuur vanuit Academie Werkend Leren gestuurd. De factuur dient binnen de betalingstermijn voldaan te worden.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt er een wettelijke rente van 2% berekend over het nog te betalen bedrag. Deze wettelijke rente is vastgesteld bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
2.5 Academie Werkend Leren is in geval van achterstand van betaling door een kandidaat, bevoegd betrokkene deelname aan het gepersonaliseerde leertraject te ontzeggen zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Daarbij is Academie Werkend Leren gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de kandidaat te beëindigen.
2.6 Academie Werkend Leren is in geval van achterstand van betaling door een kandidaat, bevoegd betrokkene deelname aan het gepersonaliseerde leertraject te ontzeggen zolang niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. Daarbij is Academie Werkend Leren gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de kandidaat te beëindigen.
2.7 Een directe regeling voor de betaling van de kosten door de werkgever van het gepersonaliseerde leertraject vindt uitsluitend plaats door middel van akkoord tussen werkgever en kandidaat. De betalingsverplichtingen worden voor de kandidaat overgenomen door zijn werkgever bij vermelding van de betreffende gegevens in de offerte. In het geval niet aan de betaling wordt voldaan zal de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. De factuur zal door de kandidaat voldaan moeten worden.

Artikel 3. (Telefonische) oriëntatiegesprek(ken), Intake, nulmeting en plan van aanpak

3.1. In de/het (telefonische) oriëntatiegesprek(ken) voor de offerte wordt de werking van de Gepersonaliseerde Leerroute, de mogelijkheden en voorwaardelijkheden (i.c. passend werk, proactieve leerhouding en de aanwezigheid van een leermeester in het bedrijf) doorgenomen. Deze oriëntatiegesprekken zijn kosteloos.
3.2. De kandidaat zorgt voor de leermeester(s) op de werkvloer.

Artikel 4. Intake, nulmetingstraject en plan van aanpak

4.1 Als kandidaat wil en mag starten, wordt de offerte opgemaakt voor intake, het nulmetingstraject en het plan van aanpak. De kosten zijn voor de intake, het nulmetingstraject en het plan van aanpak bedragen € 2.750,-.
4.2 Bij akkoord offerte volgt de intake met de kandidaat en mogelijk al de leermeester(s). Onderwerpen die in de intake o.a. aan de orde komen zijn: (diploma)-wensen, mogelijkheden van de kandidaat, toelichting op het nulmetingstraject (o.a. de eigen verklaringen, de nulmetingsdag en het plan van aanpak), uitleg over digitale portfolio waarmee de kandidaat gaat werken, leermogelijkheden in de organisatie (kansen voor leren en concrete leermeesters), concrete rol van de leermeester(s) (zie ‘Rollen van leerregisseur en leermeester’) tijdens het begeleidingstraject en de gevalideerde meetstandaard waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een certificaat of diploma.
4.3 Indien uit de intake blijkt dat de kandidaat aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet en met het traject wil starten, volgt het nulmetingstraject: het beoordelen van de reeds aanwezige bewijsstukken. De kandidaat krijgt circa twee maanden de tijd om de benodigde bewijslast te verzamelen. Tijdens dit nulmetingstraject schrijft kandidaat eigen verklaringen en geeft ook aan of hij dit wel of niet in zijn eigen organisatie kan uitvoeren of hier nog een extra leerwerkplek voor nodig heeft.
4.4. Aan het einde van het nulmetingstraject vindt de nulmetingsdag plaats binnen de organisatie van de kandidaat. Hierbij zijn in ieder geval de leerregisseur, de kandidaat en de leermeester(s) aanwezig. Tijdens deze dag wordt het resultaat van het nulmetingstraject besproken: wat beheerst de kandidaat reeds en wat nog niet. De mogelijkheden hoe de kandidaat hetgeen wat hij of zij nog niet beheerst kan aantonen worden besproken. Andere onderwerpen die op de nulmetingsdag aan de orde komen zijn o.a.: de concrete rol van de leermeester(s) tijdens het begeleidingstraject (zie ‘Rollen van leerregisseur en leermeester’), de leerwerkplek(ken), uitleg over de werking van het digitale portfolio tijdens het begeleidingstraject en de geschiktheid van de kandidaat voor dit traject.
4.5 Op basis van het nulmetingstraject wordt een plan van aanpak geschreven wat de kandidaat nog moet uitvoeren om te voldoen aan de gestelde (diploma)eisen. Hierin staan adviezen m.b.t. de wijze waarop nog ontbrekende competenties geleerd en aangetoond kunnen worden, de wijze en intensiteit waarmee Academie Werkend Leren dit leren en aantonen begeleidt, de leermeesters die betrokken zijn en andere afspraken. Ook staat hierin beschreven of de kandidaat geschikt is voor dit traject en zo niet een advies voor een ander traject. Voorwaardelijk voor het uitvoeren van het plan van aanpak is dat de kandidaat voldoet aan alle voorwaarden (passend werk, beschikbaarheid leermeester en proactieve leerhouding). Het plan van aanpak dient ondertekend te worden door de kandidaat, de leermeester(s) en de organisatie.
4.5 Indien de kandidaat geschikt wordt geacht en de kandidaat wil doorgaan voor het begeleidingstraject, wordt op basis van het ondertekende plan van aanpak een factuur opgesteld voor het ontwikkeltraject.

Artikel 5. Ontwikkeltraject

5.1 Zodra de door partijen ondertekende offerte is ontvangen door Academie Werkend Leren start het ontwikkeltraject. De kandidaat krijgt indien nodig aanvullende informatie over het ontwikkeltraject en er wordt een afspraak gepland voor het evaluatiegesprek dat plaatsvindt na twee maanden.
5.2 De begeleiding van de kandidaat vindt plaats door de leerregisseur van Academie Werkend Leren conform bijlage 1.
5.3 Tijdens het evaluatiegesprek komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de samenwerking, het aantal begeleidingsuren, zelfsturing en motivatie.
5.4 Kandidaat toont een actieve leerhouding. Hij neemt zelf regie over zijn leerproces. Dat wil zeggen dat hij zelf het initiatief neemt om competenties aan te tonen, meedenkt over de manier waarop hij dat kan bewijzen en zijn eigen planning in de gaten houdt. Indien de kandidaat aantoonbaar niet of te weinig initiatief onderneemt kan Academie Werkend Leren het contract verbreken. Indien dit in de fase van de nulmeting het geval is, zal er geen plan van aanpak worden opgesteld en gaan partijen uit elkaar. De gemaakte (begeleidings)kosten van de deze fase worden van de reeds betaalde kosten afgetrokken. Het restbedrag wordt gerestitueerd.

Artikel 6. Afronding van het Gepersonaliseerde leertraject

6.1 Indien leerregisseur en de leermeester vinden dat de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen, kan de kandidaat zijn portfolio door Academie Werkend Leren voor laten leggen aan een formele instantie:

 1. voor een vakbekwaamheidsbewijs; een erkend EVC bureau
 2. voor een diploma; een samenwerkende mbo- of hbo-instelling

6.2 De eindbeoordeling is formeel belegd bij het EVC centrum, de mbo- of hbo-instelling.
6.3 Academie Werkend Leren is niet verantwoordelijk voor de eindbeoordeling en/of afgifte van het certificaat, vakbekwaamheidsbewijs of diploma.
6.4 De erkende EVC bureaus, mbo- of hbo-instellingen zijn verantwoordelijk voor het eindoordeel of een kandidaat wel/niet voldoet aan de betreffende meetstandaard waarvoor de kandidaat het portfolio heeft opgebouwd.
6.5 Academie Werkend Leren stemt af met EVC bureau, de mbo- of hbo-instelling om het begeleidingstraject en het latere afrondingstraject zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Alleen als de kandidaat kan aantonen dat hij niet geslaagd is omdat de eisen en oordelen van de academie niet overeenkomen met die van EVC Centrum, de mbo- of hbo-instelling zal voor kandidaat een aanvullend ontwikkeltraject worden gemaakt. De kosten van de aanvullende begeleiding en van de beoordeling door het EVC centrum of mbo/hbo-instelling zijn voor Academie Werkend Leren.
6.6 Na afronding van het traject vindt een evaluatie plaats. Dit gebeurt door middel van een digitale vragenlijst die door zowel de kandidaat als de leermeester wordt ingevuld.

Artikel 7. Auteurs en eigendomsrecht op materialen

7.1 Na afloop van het traject gaat het eigendom van het portfolio van Academie Werkend Leren over op de kandidaat. Academie Werkend Leren bezit auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen. De leermiddelen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de kandidaat van de Gepersonaliseerde Leerroute van Academie Werkend Leren. Behoudens door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van Academie Werkend Leren. Bij overtreding is een direct opeisbare boete ten gunste van Academie Werkend Leren verschuldigd van € 500,- per overtreding, vermeerderd met € 200,- voor iedere dag waarop zodanig de overtreding voortduurt. Academie Werkend Leren behoeft hiervoor geen schade of verlies aan te tonen.
7.2 De medewerkers van Academie Werkend Leren handelen volgens de AVG regels en zullen alle informatie die afkomstig is van de kandidaten zelf vertrouwelijk behandelen. Dat houdt onder meer in dat geen tot een persoon te herleiden gegevens naar buiten mogen worden gebracht.

Rollen van leerregisseur en leermeester

Rol leerregisseur

De leerregisseur regisseert het leren; zij organiseert met de verschillende betrokkenen een rijke leeromgeving. Ook zet de leerregisseur zich in om de kandidaat te begeleiden naar een erkend diploma. De taken van de leerregisseur bestaan uit:

 • Het voeren van de telefonische oriëntatie met de mogelijke kandidaat tijdens het aanmeldingstraject;
 • Het voorzien van de kandidaat van de nodige informatie over de Gepersonaliseerde leerroute;
 • Het beoordelen van de (leer)werkplek: leermogelijkheden incl. leermeesters door middel van telefonisch contact;
 • Het aangeven bij het kernteam welk diploma de kandidaat wil behalen, zodat het kernteam met de examencommissie kan afstemmen;
 • Het vragen of de kandidaat een offerte wil ontvangen en de benodigde informatie doorgeven aan de projectassistent;
 • Het voeren van het startgesprek voor het nulmetingstraject om kennis te maken met de kandidaten en de leermeesters, de leermogelijkheden op de werkplek te onderzoeken, het beoordelingskader door te nemen, uitleg te geven van MijnPortfolio en het traject nogmaals door te nemen;
 • Het organiseren van een rijke leeromgeving in (een) organisatie(s);
 • Het opzetten en coördineren van leermeesterschappen;
 • Het contact aangaan en onderhouden met de kandidaten, de leermeesters en de inhoudsdeskundigen en zorgt dat deze rollen op elkaar afgestemd worden;
 • Het coachen en begeleiden van individuele en groepen kandidaten tijdens het nulmetingstraject en het begeleidingstraject;
 • De eigen verklaringen en bewijslast beoordelen op niveau, op aantonen van de leeruitkomsten met indicatoren, op zelfstandigheid en complexiteit;
 • Het waar nodig raadplegen van een inhoudsdeskundige ter inhoudelijke beoordeling van de bewijslast;
 • Met de kandidaten zoeken naar mogelijkheden hoe zij ontbrekende competenties kunnen leren en aan kunnen tonen;
 • Het opstellen van een Plan van Aanpak met de kandidaat in samenspraak met de organisatie en leermeester(s);
 • Het voeren van het evaluatiegesprek tijdens het begeleidingstraject;
 • Het afstemmen met de kandidaat en het kernteam wanneer de kandidaat op kan gaan ter examinering;
 • Het beoordelen van de volledigheid en kwaliteit van het portfolio;
 • Het gezamenlijk met de kandidaat en het kernteam beoordelen of de kandidaat gereed is voor examinering;
 • Het overdragen van de kandidaat naar het kernteam, zodat het kernteam de kandidaat kan opgeven ter examinering.

Rol leermeesters op de ‘werkvloer’

De kandidaat en eventueel de organisatie zoeken zelf en regelt zelf een leermeester. De leerregisseur kan hier wel bij assisteren. De leermeester kan binnen of buiten de organisatie worden gezocht en moet minstens het diploma bezitten wat de kandidaat beoogt te behalen en in het bijbehorende werkgebied werkzaam zijn. De kandidaat kan meerdere leermeesters hebben. De taken van de leermeester bestaan uit:

 • Het helpen bij het aanleren van ontbrekende competenties;
 • Het geven van inhoudelijk advies en instructies;
 • Het geven van ruimte aan de kandidaat om van en met hem te leren;
 • Het fungeren als rolmodel op het passende niveau;
 • Het voorzien van inhoudelijke feedback op de bewijslast;
 • Het voorzien van de bewijslast van een paraaf dat deze inhoudelijk correct is.

Artikel 8. Klachten

8.1 Voor klachten over de werkzaamheden van Academie Werkend Leren wordt verwezen naar de klachtenregeling van Academie Werkend Leren.